Bijouterie Andorre

Notre boutique:
ANDORRA
Av. d'Encamp 6, Pas de la Casa
Assistance téléphonique:
-
Appelez-nous

Appelez-nous

TERMES I CONDICIONS DE VENDA DEL LLOC WEB

SURAJ GURMUKHANI posa a la seva disposició un servei de compra en línia que li permetrà comprar els articles disponibles a la nostra botiga online.

En el present document s’estableixen las “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” que regulen el funcionament d’aquest Lloc web i la compra de productes a través de bijouterie-andorre.com. L’ús del Lloc web constitueix que li sigui d’aplicació l’acceptació d’aquestes condicions generals de venda. No obstant això, si té algun dubte o consulta sobre elles pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al Client a través de:

e-mail de contacte: info@bijouterie-andorre.com

Telèfon de contacte: +376 855 373

Aquestes CONDICIONS GENERALS DE VENDA han estat redactades de conformitat amb allò que estableix:

La Llei 12/2013, del 13 de juny del Comerç , Llei 13/2013 del 13 de juny, de competència efectiva i protecció al consumidor, Decret del 24-04-2019 d’aprovació del Reglament sobre la informació de preus dels productes i  la informació per unitat de mesura, Decret del 07-08-2013 d’aprovació del Reglament regulador dels fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia en matèria de consum.

 1. Informació general de contacte
 2. Objecte
 3. Producte i servei
 4. Accés de persones usuàries
 5. Normes d’ús del Lloc web
 6. Propietat intel·lectual i industrial
 7. Notificació d’infraccions
 8. Formalització del contracte i comandes
 9. Pagament
 10. Lliurament i recepció
 11. Drets i terminis de desistiment
 12. Garanties
 13. Responsabilitat i Seguretat de les transaccions
 14. Atenció al client / Serveis de mediació
 15. Responsabilitat
 16. Responsabilitat i limitació per enllaços des d’altres pàgines web
 17. Responsabilitat i limitació per enllaços a altres pàgines web
 18. Publicitat
 19. Protecció de dades personals
 20. Queixes i reclamacions
 21. Miscel·lània

 

 1. Informació general de contacte

De conformitat amb l’article 27 de la Llei 13/2013, del 13 de juny de competència efectiva i protecció del consumidor, s’informa que la titularitat d’aquest lloc web, bijouterie-andorre.com, [des d’ara Lloc web] l’ostenta: SURAJ GURMUKHANI,  [des d’ara JOIERIA RICHARD] proveïda de NIF: F148595X, inscrita al Registre de Comerç Nº 919451M, i les dades de contacte són:

Adreça: Av. d’Encamp, 3 AD200 Pas de la Casa – Encamp

Telèfon de contacte: +376 855 373
E-mail de contacte: info@bijouterie-andorre.com

 1. Objecte

El propòsit de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” és en primer lloc, informar als usuaris Compradors de les condicions i modalitats en què JOIERIA RICHARD, procedirà a la venda i lliurament dels productes adquirits i, en segon lloc, informar sobre els drets i obligacions de “les parts” en el marc de la venda dels productes per part de JOIERIA RICHARD al client (en endavant “el Comprador”).

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” s’aplicaran sense restricció ni cap reserva, a totes les vendes de productes realitzades a través del Lloc web. Per tant, « el Comprador », al realitzar una comanda de productes reconeix conèixer amb caràcter previ a la realització de la comanda les presents « CONDICIONS GENERALS DE VENDA », i les accepta total i plenament.

 JOIERIA RICHARD es reserva en tot moment la possibilitat de modificar unilateralment les presents « CONDICIONS GENERALS DE VENDA ». No obstant això, seran aplicables a la Comanda aquelles que el Comprador hagués acceptat en el moment de realitzar la comanda.

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” inclouen les Condicions Generals d’ús del Lloc web i es completaran amb les disposicions de la Política de Privadesa i la Política de Cookies.

 1. Producte i Servei

A efectes d’aquestes « CONDICIONS GENERALS DE VENDA » s’entén que l’activitat que JOIERIA RICHARD desenvolupa a través del Lloc web comprèn:

Venda de joies i complements.

 1. Accés de persones usuàries

El simple accés al Lloc web, atribueix a qui ho realitza la condició de persona usuària.

L’ús de serveis oferts a la pàgina web és lliure per a les persones usuàries, no comportant cap comissió ni cost de cap tipus en l’accés a la pàgina web, llevat pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per la persona usuària, que serà a càrrec d’aquest.

L’accés a través d’aplicacions de tercers (per exemple, Facebook) implica que la seguretat en l’accés per aquesta via és responsabilitat d’aquestes entitats. Així mateix, el Lloc web declina qualsevol responsabilitat directa o indirecta per la caiguda dels sistemes o poca disponibilitat de la web o qualsevol situació similar.

 1. Normes d’ús del Lloc web

La persona usuària serà responsable de la totalitat dels seus continguts publicats i de la seva veracitat. JOIERIA RICHARD es reserva el dret de verificar tots els comentaris i / o opinions dels usuaris abans de la seva publicació definitiva en el Lloc web. La persona usuària serà l’única responsable de les manifestacions falses, inexactes o desactualitzades que es realitzin i dels perjudicis que, al respecte, causi a JOIERIA RICHARD o a terceres persones com a conseqüència de l’incompliment d’aquest deure.

La responsabilitat dels comentaris, directament o indirectament publicats en el Lloc web recau, únicament i exclusivament, en la persona usuària i JOIERIA RICHARD declina qualsevol responsabilitat sobre la seva veracitat.

Mitjançant l’ús d’aquest lloc web, la persona usuària accepta que la major part de les comunicacions amb JOIERIA RICHARD siguin electròniques (correu electrònic o avisos publicats en el Lloc web).

A efectes contractuals, l’Usuari consent a utilitzar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que JOIERIA RICHARD enviï de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà els drets reconeguts per llei a l’Usuari.

L’usuari pot enviar notificacions i/o comunicar-se amb JOIERIA RICHARD a través de les dades de contacte que en aquestes Condicions es faciliten i, si s’escau, a través dels espais de contacte del Lloc web. Igualment, llevat que s’estipuli el contrari, JOIERIA RICHARD pot contactar i/o notificar a l’Usuari en el seu correu electrònic o a l’adreça postal facilitada.

La persona usuària es compromet a fer un ús raonable i raonat dels serveis del Lloc web i a complir les « CONDICIONS GENERALS DE VENDA », reservant -se JOIERIA RICHARD el dret de limitar si així ho estimés convenient.

El lloc web està regit per la legislació aplicable al Principat d’Andorra. JOIERIA RICHARD no assegura que el Lloc web compleixi amb legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. JOIERIA RICHARD declina tota responsabilitat que es pugui derivar d’aquest accés.

Queda terminantment prohibit:

 • Utilitzar el nom de JOIERIA RICHARD amb fins professionals o lucratius directa o indirectament.
 • Utilitzar el Lloc web JOIERIA RICHARD per a fins que no siguin l’adquisició de productes i/o serveis
 • Realitzar compres falses o fraudulentes. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria a les autoritats competents.
 • La publicació de contingut ofensiu, de qualsevol classe, sexista, racista, difamatori i / o contrari a la legislació vigent al Principat d’Andorra.
 • Calumniar, abusar, acorralar, molestar, amenaçar o infringir els drets legals, com els drets de privacitat o publicitat, d’uns altres.
 • Utilitzar la pàgina web per a fins de promoció no autoritzats expressament per l’equip JOIERIA RICHARD o la difusió de contingut publicitari no autoritzat.
 • Suplantar la identitat, amb les conseqüències legals que d’això es deriven.
 • Difondre, publicar o sol·licitar informació que promogui la realització de cap acte il·lícit en la seva jurisdicció, incloent, però no limitant a: fraus electrònics, SPAM, Phishing, Spoofing, Forgery i qualsevol altre tipus de conducta que sigui considerada un acte il·legal.
 • Realitzar qualsevol ús fraudulent del Lloc web.
 1. Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web està protegit per drets de propietat intel·lectual i industrial. Amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, els continguts, disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies i altres elements que apareixen al Lloc web. Per això, la persona usuària reconeix que la reproducció, distribució, comercialització, transformació i en general, qualsevol forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part del Lloc web constitueix una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial de JOIERIA RICHARD o de la titular dels mateixos, llevat que l’usuari o la usuària hagués obtingut la prèvia autorització expressa.

Qualsevol ús aliè a JOIERIA RICHARD, inclosa la reproducció, modificació, distribució, transmissió, reedició, arranjaments o representació de qualssevol elements de la mateixa està estrictament prohibit excepte consentiment exprés escrit de JOIERIA RICHARD.

La persona usuària no podrà modificar o utilitzar aquesta propietat intel·lectual i industrial de manera que la seva divulgació suposi un perjudici per a JOIERIA RICHARD.

JOIERIA RICHARD reclamarà pels danys i perjudicis derivats de l’ús indegut per part de terceres persones de la seva propietat intel·lectual i industrial.

JOIERIA RICHARD no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionat en el Lloc web, els serveis o els continguts.

 1. Notificació d’infraccions

En cas que la persona usuària infringeixi drets de propietat intel·lectual i / o industrial o qualsevol altre dret de terceres persones, serà advertit per JOIERIA RICHARD en el moment en què aquesta tingui coneixement de tals infraccions perquè cessi en la publicació dels continguts infractors. En aquest cas, la persona usuària respondrà per aquestes infraccions.

Si qualsevol persona o entitat considera que els continguts publicats al lloc web infringeixen els seus drets a l’honor, a la intimitat, a la imatge o qualsevol dret podrà comunicar-ho a JOIERIA RICHARD per qualsevol de les vies de contacte que figuren en el Lloc web amb l’assumpte « Vulneració de drets », sol·licitar la seva retirada i aportar la informació:

 1. identificació dels drets protegits per la legislació vigent al respecte que es consideren violats,
 2. identificació dels continguts que presumptament violen els drets en qüestió amb informació raonablement suficient per permetre a JOIERIA RICHARD ubicar aquest material en el Lloc web,
 3. informació de les dades de contacte (adreça física o electrònica i número de telèfon) perquè JOIERIA RICHARD pugui comunicar-se amb aquesta persona o entitat,
 4. una declaració en la qual aquesta persona o entitat afirmi que la informació inclosa en la notificació és veraç i exacta i que és titular dels drets presumptament vulnerats o que està autoritzat o autoritzada a actuar en nom d’aquest i,
 5. còpia del D.N.I., passaport o un altre document que acrediti la seva identitat.

JOIERIA RICHARD atendrà la petició i si considera que la persona o entitat té motius o causes justificades per sol·licitar la retirada d’aquests continguts, procedirà a la seva eliminació immediata del Lloc web de manera que no siguin accessibles per les persones usuàries ni tan sols des de la memòria cau.

 1. Formalització del contracte i comandes

El Comprador podrà formalitzar, a la seva elecció, amb JOIERIA RICHARD el contracte de compravenda de productes/serveis en qualsevol de les llengües en què aquestes « CONDICIONS GENERALS DE VENDA » estan disponibles en aquest Lloc web.

 • Tarifes

El preu de venda, està indicat en euros (€) i serà el preu vigent en el moment de la realització de la « Comanda ». S’entén com a « Comanda » allò que es descriu en el punt 8.4 de les presents « CONDICIONS GENERALS DE VENDA ». El preu de venda dels productes que apareix en el Lloc web podrà ser modificat per JOIERIA RICHARD en tot moment, sent el preu que s’aplicarà a la compra el que apareix a la pantalla en el moment de realitzar la comanda.

El preu no inclou els costos d’enviament, que es facturaran com suplement del preu dels productes adquirits, aquests costos s’han d’indicar amb anterioritat al fet que el Comprador registri la « Comanda ». Les diferents modalitats de lliurament i enviament s’estableixen en a l’apartat 10.1.1 de les presents « CONDICIONS GENERALS DE VENDA » i es recordaran en el Lloc web.

Les modalitats d’enviament podran, en tot moment, ser modificades per JOIERIA RICHARD, per tant, es recomana als Compradors consultar periòdicament les « CONDICIONS GENERALS DE VENDA » que figuren en el lloc web.

Els preus inclouran l’Impost general indirecte (IGI) que resultés aplicable en la data de la Comanda d’acord amb la normativa vigent. Qualsevol modificació del tipus aplicable repercutirà automàticament en el preu dels productes que JOIERIA RICHARD ven en el Lloc web.

 • Característiques dels productes

El Comprador podrà seleccionar un o diversos productes entre les diferents categories venudes per JOIERIA RICHARD, en el Lloc web.

Sense perjudici dels Comandes realitzades pel Comprador, JOIERIA RICHARD, podrà en tot moment modificar l’assortiment dels productes oferts per a la venda en el Lloc web, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors. De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador, podrà en tot moment modificar els productes seleccionats, especialment, com a conseqüència de restriccions vinculades als seus proveïdors.

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador tindrà la possibilitat, amb caràcter previ a la Comanda, de conèixer en el Lloc web de JOIERIA RICHARD, les característiques fonamentals dels productes que desitgi adquirir. Els productes han de complir amb els requisits de la legislació andorrana en vigor i, per tant, JOIERIA RICHARD, no assumirà cap responsabilitat en el supòsit d’incompliment de la legislació de país diferent al Principat d’Andorra, on s’hagi de lliurar el producte (per exemple, en cas de prohibició del producte, etc.).

Correspon al Comprador verificar davant les autoritats locals de país diferent al Principat d’Andorra de lliurament, els límits aplicables als productes que vulgui adquirir per a la importació i ús dels mateixos.

Per a qualsevol consulta relativa als productes o sol·licitud d’assessorament, el Comprador pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client: info@bijouterie-andorre.com

 • Disponibilitat del producte

Els productes mostrats en el Lloc web seran vàlids mentre romanguin anunciats en aquest, i en tot cas, fins a la fi d’existències. En el cas de productes que no es trobin en estoc, la validesa de les ofertes (si n’hi ha) estarà subjecta a la disponibilitat dels productes. En el moment de realitzar la Comanda, el Lloc web oferirà informació sobre la disponibilitat dels productes.

En tot cas, en el supòsit d’absència total o parcial de disponibilitat dels productes amb posterioritat a la realització de la Comanda, s’informarà per correu electrònic al Comprador en la major brevetat possible, de l’absència de disponibilitat del producte i de l’anul·lació total o parcial de la seva Comanda, i el Comprador té dret a recuperar les sumes satisfetes, com a màxim en el termini de 30 dies. JOIERIA RICHARD es compromet a actuar de bona fe i oferir al Comprador la possibilitat de: Reemborsar qualsevol quantitat que pugués haver abonat, substituir per un altre model d’igual qualitat i valor disponible en estock amb el consentimnet per part del client. Si hi ha possibilitat de tenir disponibilitat del producte, s’informarà al Comprador del nou termini de lliurament.

8.4 Comanda

Les persones usuàries degudament registrades poden adquirir els seus productes en el Lloc web pels mitjans i formes establerts.

La realització d’una Comanda equival a l’acceptació de les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”, sense perjudici de les condicions particulars que les parts puguin acordar.

El Comprador haurà de seguir el procediment de compra i/o adquisició de bijouterie-andorre.com, durant el qual, diversos productes poden ser seleccionats i afegits a la cistella o espai final de compra. El Comprador tindrà la possibilitat de comprovar els detalls de la seva Comanda i de corregir els possibles errors. A partir del moment en què el Comprador confirmi la seva comanda fent clic sobre la icona « PASSAR PER CAIXA » (en endavant, la « Comanda ») es considerarà que ha acceptat amb coneixement de causa el contingut i les condicions de la Comanda en qüestió i, en concret, el fet que la seva Comanda implica per a ell una obligació de pagament, els preus, volums, característiques, quantitats i terminis de lliurament dels productes oferts per a la venda i sol·licitats pel Comprador.

La Comanda serà confirmada per JOIERIA RICHARD mitjançant l’enviament d’un correu electrònic al Comprador (el « correu electrònic de confirmació de Comanda »), on apareixerà informació sobre les característiques essencials dels productes comprats, una indicació detallada del preu i del mitjà de pagament i informació sobre les despeses d’enviament.

Es remetrà al Comprador un segon correu electrònic en el moment de l’expedició de la seva Comanda.

El Comprador queda informat que els dos citats correus electrònics li seran remesos a l’adreça de correu electrònic que hagués proporcionat per a la seva identificació durant el procés de registre, amb anterioritat a la realització de la Comanda.

D’altra banda, JOIERIA RICHARD no assumeix cap responsabilitat en cas d’error en la introducció del correu electrònic o de no recepció del correu electrònic de confirmació de la comanda. En aquests casos, la venda tindrà caràcter definitiu, excepte en cas d’anul·lació de la comanda per part de JOIERIA RICHARD, especialment en el supòsit de productes sense disponibilitat. No obstant això, el Comprador podrà exercir el seu dret desistiment en les condicions que preveu l’apartat 11 de les presents « CONDICIONS GENERALS DE VENDA »

Un cop el procés de compra ha conclòs, El Comprador té dret a rebre la factura en paper juntament a la comanda de compra. Així mateix, l’expedició de la factura electrònica estarà condicionada a l’obtenció prèvia del consentiment exprés del Comprador en el procés de compra, podent revocar en qualsevol moment, dirigint un correu electrònic a: info@bijouterie-andorre.com

De conformitat amb la normativa aplicable, JOIERIA RICHARD, es reserva el dret de refusar o anul·lar per causa legítima qualsevol Comanda en què el nombre de productes o l’import a abonar (per una comanda o per diversos comandes acumulades) o altres elements manifestin de manera que evidenciï el desenvolupament per part del Comprador d’una activitat econòmica relacionada amb els productes sol·licitats o, amb caràcter general, qualsevol Comanda anormal d’acord amb la jurisprudència aplicable a el cas.

Finalment, JOIERIA RICHARD, es reserva el dret a suspendre o anul·lar l’execució i / o lliurament d’una comanda, amb independència de la seva naturalesa i grau d’execució, en cas d’impagament o de pagament parcial dels imports deguts pel Comprador, en cas d’incidències en el pagament o en cas de frau, consumat o en grau de temptativa, relacionat amb la utilització del Lloc web de JOIERIA RICHARD, incloent el frau comès amb motiu d’anteriors comandes.

 1. Pagament
  • Mitjans de pagament

Els mitjans de pagament a través dels quals es pot comprar al Lloc web són: Targeta bancària. Les targetes bancàries acceptades en el Lloc web de JOIERIA RICHARD són les següents: Visa i Mastercard.

Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora de les mateixes, si l’entitat no autoritzés el pagament, JOIERIA RICHARD no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb el Comprador.

 • Modalitats de pagament

Totes les comandes s’han d’abonar en euros, inclosos tots els impostos i drets obligatoris. Els costos bancaris correran, si s’escau, per compte del Comprador.

 • Seguretat en les operacions de pagament

Per tal de garantir la seguretat dels pagaments realitzats amb targetes bancàries, el Comprador ha de comunicar a JOIERIA RICHARD el criptograma visual (CVV) que figura sobre al revers de la targeta bancària utilitzada pel Comprador.

En el marc de la lluita contra el frau per Internet, les dades relatives a la Comanda del Comprador podran ser comunicades a tercers habilitats per la llei o designats per JOIERIA RICHARD, amb l’única finalitat de verificar la identitat del Comprador, així com la validesa de la Comanda, del mitjà de pagament emprat i del lliurament prevista.

Un cop contemplat aquest control, JOIERIA RICHARD es reserva el dret d’exigir fotocòpia del document d’identitat del Comprador i/o qualssevol altres dades relatives a la identitat del Comprador. El Comprador disposa d’uns drets que li confereix la normativa de protecció de dades personals segons el que preveu la Política de Privadesa.

JOIERIA RICHARD utilitza tots els mitjans per garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos pel Comprador durant les transaccions a través del Lloc web. Com a tal, el Lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).

 1. Lliurament i recepció

Els productes sol·licitats pel Comprador conforme al que disposen les presents « CONDICIONS GENERALS DE VENDA » podran ser lliurats en l’adreça que el Comprador hagués indicat com a adreça d’entrega per a la corresponent Comanda (en endavant, « Adreça de lliurament ») o recollits a la nostra botiga.

JOIERIA RICHARD realitzarà lliuraments a Andorra i França . En aquest cas, el Comprador o el destinatari de la Comanda rebrà els productes a través de l’empresa de transports triada per JOIERIA RICHARD i ha de signar un justificant de recepció electrònic. El referit justificant de recepció electrònic servirà de prova del lliurament de la comanda per part de JOIERIA RICHARD.

JOIERIA RICHARD realitza els serveis de lliurament i/o enviament a través de: POSTE

No s’admetrà cap reclamació relativa al lliurament quan el paquet figuri com a lliurat, a l’efecte, tindrà caràcter fefaent el sistema informàtic (identificació) del transportista.

 • Cost d’enviament de la Comanda

Les despeses d’enviament son les següents:

 • Recollida a la botiga: 0 €
 • Andorra i França: 10 €
  • Anomalies, danys o paquets deteriorats

10.2.1   Disposicions generals

Es recomana al Comprador, o al destinatari de la Comanda, comprovar en el moment del lliurament l’estat de la Comanda..

En cas d’anomalia relacionada amb el paquet de productes sol·licitats (paquet danyat, paquet obert, etc.), el Comprador haurà de seguir el procediment que correspongui, d’entre els descrits a continuació (en els apartats 10.2.2 i 10.2.3 de les presents « CONDICIONS GENERALS DE VENDA ».

Igualment, el Comprador o el destinatari de la Comanda tindrà la possibilitat de posar-se en contacte amb el Servei d’atenció al client de JOIERIA RICHARD per conèixer les modalitats per a la devolució dels productes danyats.

10.2.2   Procediments d’obligat compliment en cas de paquet danyat

En cas d’incidència constatada en presència de l’empresa transportista:

 • Posar de manifest de manera clara i detallada l’incident a l’albarà del transportista.
 • Comunicar l’anomalia al Servei d’Atenció al Client de JOIERIA RICHARD.

En cas d’incidència constatada sense presencia de l’empresa transportista:

 • Comunicar l’anomalia al servei d’atenció al Client de JOIERIA RICHARD a través dels següents mitjans:

Correu electrònic: info@bijouterie-andorre.com

Telèfon: +376 855 373

El Comprador ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el moment que va tenir coneixement d’ella. No obstant això, aquesta presumpció decau quan sigui incompatible amb la naturalesa del producte o el servei a amb l’índole de la manca de conformitat.

10.2.3   Procediments d’obligat compliment en cas de producte que falta o danyat

El Comprador ha de comunicar l’absència o degradació del producte al Servei d’atenció al Client de JOIERIA RICHARD a través dels mitjans especificats en l’apartat anterior. El Servei d’atenció al Client de JOIERIA RICHARD podrà sol·licitar qualsevol dada relativa a la identitat del Comprador o destinatari de la Comanda i procedir a totes les verificacions siguin necessàries per al cas.

El Comprador serà llavors informat sobre com procedir a la devolució dels productes danyats, i aquests, un cop retornats, han de ser examinats i s’informarà al Comprador, dins d’un termini raonable, si escau el reemborsament o, si escau, la substitució del mateix.

El reemborsament o la substitució del producte s’efectuarà dins d’un termini raonable, tenint en compte la naturalesa i la finalitat que els productes tenen per al Consumidor.

L’import abonat per aquells productes que siguin retornats a causa d’algun defecte, quan realment existeixi, serà reemborsat íntegrament, incloses les despeses de lliurament i els costos en què hagi pogut incórrer el Comprador per realitzar la devolució. El reemborsament s’efectuarà pel mateix mitjà de pagament que el Comprador va utilitzar per pagar la compra.

 • Termini de lliurament

Els terminis de lliurament comencen a comptar a partir de la formalització del contracte.

Exceptuant aquells casos en què hi hagi circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, si s’escau, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurada en el termini de 2 dies hàbils i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar de l’endemà del dia en què el Comprador ha formalitzat el contracte.

Per a lliuraments fora del Principat d’Andorra, JOIERIA RICHARD no es responsabilitza de les demores del termini de lliurament per possibles retencions del producte a l’Aduana.

 1. Drets i terminis de desistiment
  • Dret i termini de desistiment legal
   • Termini per l’exercici del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, el Comprador disposa d’un termini màxim de 7 dies hàbils, des de la data de recepció de la Comanda, per exercir el dret legal de desistiment sense necessitat de justificació.

Aquest termini de desistiment expirarà als 7 dies hàbils del dia que el Comprador o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el Lloc web de JOIERIA RICHARD o en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 7 dies hàbils del dia que el Comprador o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra, o al cas de tractar-se d’un contracte de serveis, als 7 dies hàbils des del dia de la celebració del contracte.

 • Productes exclosos del dret de desistiment legal

De conformitat amb la normativa aplicable, existeixen excepcions al dret legal de desistiment, tal com es recull en l’article 57 de la Llei 12/2013, del 13 de juny, del Comerç. Llevat que les parts hagin acordat una altra cosa, el Comprador no podrà exercir el dret de desistiment quan es tracti de:

 1. Productes confeccionats de conformitat amb les especificacions del Comprador o clarament personalitzats.
 2. Productes que presentin defectes provocats per l’ús.
  • Conseqüències de l’exercici del dret legal de desistiment

Quan els productes siguin susceptibles d’acollir-se el dret legal de desistiment, el Comprador que exerciti el seu dret en les condicions previstes en el present article, tant en relació al termini com en les modalitats de devolució dels productes, podrà obtenir el reemborsament de la suma abonada per l’adquisició dels productes retornats, incloses, en el seu cas, les despeses d’enviament.

El Comprador que exerceixi el dret de desistiment ha de retornar el producte a JOIERIA RICHARD, el qual, el més aviat possible, li retornarà el reemborsament de la suma abonada que li hagi satisfet el Comprador i com a màxim, en el termini de 30 dies naturals a comptar de l’endemà de la data en què el venedor ha rebut el producte.

 • Despeses

De conformitat amb la normativa aplicable, les despeses de devolució dels productes seran per compte del Comprador, excepte en el cas de disconformitat dels productes lliurats amb la Comanda (en aquest cas les despeses de devolució aniran a càrrec de JOIERIA RICHARD) .

 • Modalitats d’exercici del dret legal de desistiment

11.2.1   Disposicions generals aplicables a totes les modalitats de devolució

Per exercir el dret de desistiment, el Comprador, ha d’expressar de forma clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra i podrà fer-ho a través de qualsevol dels següents mitjans:

   –  Mitjançant el següent enllaç: enllaç al formulari de desistiment

   –  Mitjançant qualsevol altre mecanisme de notificació inequívoca en la que assenyali la seva decisió de desistir del contracte.

JOIERIA RICHARD comunicarà sense demora al Comprador el justificant de recepció de l’esmentat desistiment.

El Comprador pot retornar o enviar els productes a:

         JOIERIA RICHARD

   Av. d’Encamp, 3 AD200 Pas de la Casa – Encamp

JOIERIA RICHARD no acceptarà enviaments per missatgeria o paqueteria a ports deguts.

 1. Garanties
  • Garanties legals

Tots els productes a la venda en el Lloc web estan coberts per la garantia legal de conformitat amb la normativa aplicable, que permet el Comprador la devolució sense despeses dels productes defectuosos o no conformes que se li haguessin entregat .

 • Garantia legal de conformitat

De conformitat amb la normativa aplicable, JOIERIA RICHARD està obligada a lliurar productes que siguin conformes amb el contracte, responent de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del producte.

Es considera conforme al contracte el producte o servei que contingui:

 • Les qualitats que el venedor o prestador, si escau, ha presentat de forma prèvia.
 • Les qualitats i prestacions habituals en un producte o servei de les mateixes característiques que la persona consumidora pugui esperar d’acord amb la naturalesa del bé i les característiques de les quals ha informat el venedor.
 • La idoneïtat per als usos a què ordinàriament es destinen els béns del mateix tipus.
 • L’aptitud per a qualsevol ús requerit per la persona consumidora admès pel venedor.

Tots els béns considerats de naturalesa duradora gaudeixen d’una garantia legal mínima de dos anys; llevat dels béns de segona mà, en què el venedor i la persona consumidora poden pactar un termini menor, que en cap cas pot ser inferior a un any.

 • Exclusió de les garanties

Queden exclosos de la garantia els productes modificats, i / o reparats.

 • Modalitats d’execució de les garanties legals

Quan es tracti de la garantia legal de conformitat, el Comprador:

 • Disposa d’un termini de 2 anys, a comptar des del lliurament del be, per exercir l’acció;
 • Pot optar entre la reparació o la substitució del bé, sense perjudici de les condicions sobre despeses establertes en la normativa aplicable;
 • Pot optar a la rebaixa del preu i la resolució del contracte, quan no pugui exigir la reparació o la substitució i en els casos en què la reparació o substitució no s’hagin portat a terme dins d’un termini raonable.
 • Ha de conservar la factura de compra i/o l’albarà de lliurament de la Comanda.

La garantia legal de conformitat s’aplica amb independència de qualsevol altre garantia comercial consentida.

Per qualsevol reclamació relativa a les garanties legals, el Comprador haurà de posar-se en contacte amb el Servei d’atenció al client a través dels mitjans especificats en les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA”

Les presents disposicions no exclouen el dret de desistiment previst en el punt 11.

La garantia no s’aplica als productes que hagin sofert deteriorament durant el transport o com a conseqüència del seu mal ús.

 • Conseqüències de l’execució de les garanties

En el marc de la garantia legal de conformitat, JOIERIA RICHARD es compromet a elecció del Comprador:

 • A substituir el producte per un altre idèntic en funció de les existències disponibles, o
 • A reemborsar el preu del producte quan la substitució del mateix resultés impossible.
 1. Responsabilitat i Seguretat de les seves transaccions

JOIERIA RICHARD garanteix la correcta aplicació de les mesures de seguretat i control sobre el tractament de les seves dades personals facilitades, necessaris per a realitzar les transaccions en línia. L’única finalitat de la utilització de l’identificador i/ o de la contrasenya del Comprador, serà per a comprovar la seva identitat, sent aquesta exigible en la validació de la comanda. La comunicació del número de targeta bancària i la validació definitiva de la comanda serviran com a prova de l’acceptació de l’esmenada Comanda i de l’exigibilitat dels imports compromesos per a la reserva dels productes que figurin en la Petició. Els registres informàtics, conservats en els sistemes informàtics de JOIERIA RICHARD i dels seus associats, es consideraran prova de les comunicacions, Comanda i pagaments realitzats entre les parts.

En concret, el Comprador és responsable de mantenir la seguretat de les seves transaccions en línia i/o la contrasenya. Per tant, JOIERIA RICHARD no assumeix, en cap cas, cap responsabilitat per l’ús fraudulent d’aquestes dades.

 

 1. Atenció al client / Serveis de mediació

Per a qualsevol informació addicional, consulta relacionada amb l’estat d’una Comanda o d’una devolució, o reclamació relacionada amb la seva comanda, pot posar-se en contacte amb el Servei d’Atenció al Client de JOIERIA RICHARD, i per telèfon a través de:

Telèfon de contacte: +376 855 373
E-mail de contacte: info@bijouterie-andorre.com

 1. Responsabilitat

15.1 Capacitat

Amb anterioritat a la realització del seu Comanda, el Comprador declara comptar amb capacitat legal plena per a obligar-se en virtut de les presents « CONDICIONS GENERALS DE VENDA » i, per tant, en el cas que una persona que no disposa de capacitat legal fes un Comanda d’articles del Lloc web de JOIERIA RICHARD, els responsables legals de l’esmentada persona (pares o tutors) assumiran la responsabilitat íntegra per aquest Comanda i, en concret, han de satisfer el preu del mateix.

15.2 Limitació de responsabilitat

Excepte disposició legal en sentit contrari, JOIERIA RICHARD no acceptarà cap responsabilitat per les següents pèrdues, amb independència del seu origen:

 • qualsevol pèrdua que no fossin atribuïbles a incompliment per part seva;
 • pèrdues empresarials (incloent lucre cessant, d’ingressos, de contractes, d’estalvis previstos, de dades, pèrdua del fons de comerç o despeses innecessàries incorregudes); o de
 • tota altra pèrdua indirecta que no fos raonablement previsible per ambdues parts en el moment en què es va formalitzar el contracte de compravenda dels productes entre les dues parts.

Igualment, JOIERIA RICHARD també limita seva responsabilitat pel que fa als següents casos:

 • JOIERIA RICHARD aplica totes les mesures concernents a proporcionar una visualització fidel del producte en el Lloc web, però, no es responsabilitza per les mínimes diferències o inexactituds que puguin existir a causa de falta de resolució de la pantalla, o problemes del navegador que s’utilitzi o altres de aquesta índole.
 • JOIERIA RICHARD actuarà amb la màxima diligència a l’efecte de posar a disposició de l’empresa encarregada del transport del producte objecte de la comanda de compra. No obstant això, no es responsabilitza per perjudicis provinents d’un mal funcionament del transport, especialment per causes com vagues, retencions en carreteres, i en general qualsevol altres pròpies de sector, que derivin en retards, pèrdues o furts del producte.
 • Errors tècnics que per causes fortuïtes o d’una altra índole, impedeixin un normal funcionament del servei a través d’internet. Manca de disponibilitat del Lloc web per raons de manteniment o altres, que impedeixi disposar del servei. JOIERIA RICHARD posa tots els mitjans al seu abast a l’efecte de dur a terme el procés de compra, pagament i enviament / lliurament dels productes, però, s’eximeix de responsabilitat per causes que no li siguin imputables, cas fortuït o força més gran.
 • JOIERIA RICHARD no es farà responsable del mal ús i/o del desgast dels productes que hagin estat utilitzats per l’Usuari. A el mateix temps, JOIERIA RICHARD tampoc es farà responsable d’una devolució errònia realitzada per l’Usuari. És responsabilitat de l’Usuari tornar el producte correcte.
 • JOIERIA RICHARD no serà responsable dels danys derivats d’un mal ús del Lloc web, ni de qualsevol actuació fraudulenta realitzada a partir de la informació que en el mateix es facilita.
 • JOIERIA RICHARD no es fa responsable dels possibles errors de seguretat o desconnexions que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se a el sistema informàtic de la persona usuària (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix , com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari o de la usuària, utilitzant per a la connexió al Lloc web, o d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

En general, JOIERIA RICHARD no es responsabilitzarà per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions assumides, quan el mateix es degui a esdeveniments que estan fora del seu control raonable, és a dir, que es deguin a causa de força major, i aquesta podrà incloure, a manera enunciatiu, però no exhaustiu:       

 • Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
 • Commoció civil, revolta, invasió, amenaça o atac terrorista, estat d’alarma, guerra (declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
 • Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
 • Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públic o privat.
 • Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
 • Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions de qualsevol govern o autoritat pública.

D’aquesta manera, les obligacions quedaran suspeses durant el període en què la causa de força major continuï, i JOIERIA RICHARD disposarà d’una ampliació en el termini per complir-les per un període de temps igual a què duri la causa de força major. JOIERIA RICHARD posarà tots els mitjans raonables per trobar una solució que li permeti complir les seves obligacions tot i la causa de força major.

 1. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços des d’altres pàgines web

La persona usuària que vulgui oferir continguts del Lloc web JOIERIA RICHARD en la seva pròpia pàgina web, podrà introduir-hi un enllaç que vinculi la seva pàgina web amb la pàgina d’inici del Lloc web JOIERIA RICHARD.

Les pàgines web que ofereixin un enllaç al Lloc web de JOIERIA RICHARD, podran utilitzar la marca, logotip, nom comercial i / o qualsevol altre signe distintiu de JOIERIA RICHARD únicament i exclusivament en els casos autoritzats legalment o permesos per JOIERIA RICHARD expressament.

La persona usuària no podrà reproduir el Lloc web de JOIERIA RICHARD de cap manera en la seva pròpia pàgina web, ni podrà establir frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin el lloc web o permetin visualitzar a través d’adreces d’Internet diferents, o conjuntament amb continguts aliens a aquest, de manera que produeixi o pugui produir error o confusió al públic sobre la procedència dels continguts, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació i la marca de JOIERIA RICHARD, o es faci de qualsevol altra mena d’ús prohibit per la legislació aplicable.

L’usuari o la usuària que introdueixi l’enllaç al Lloc web JOIERIA RICHARD, no podrà efectuar sota cap concepte manifestacions falses o inexactes sobre JOIERIA RICHARD sobre els seus integrants, i/o usuaris o usuàries ni sobre la qualitat dels continguts oferts .

Les pàgines web en les que s’ofereixi l’enllaç al Lloc web JOIERIA RICHARD no oferiran continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que JOIERIA RICHARD dona suport o dona suport les idees, manifestacions o actuacions d’aquestes persones usuàries, o que resultin inadequats en relació amb l’activitat desenvolupada per JOIERIA RICHARD.

 1. Responsabilitat i limitació de responsabilitat per enllaços a altres pàgines web

Amb l’objecte d’ajudar a la persona usuària a buscar informació o serveis d’interès, el Lloc web JOIERIA RICHARD pot incloure hipervincles o enllaços a altres llocs web que no són de la seva propietat, ni estan controlats per aquesta. JOIERIA RICHARD no controla els continguts, les Condicions legals, les polítiques de privacitat o les pràctiques dels llocs web de tercers ni assumeix cap responsabilitat per aquests.

La persona usuària reconeix i accepta, que l’accés a altres llocs web no suposa que JOIERIA RICHARD recomani i aprovi el contingut dels mateixos, i que JOIERIA RICHARD no serà responsable de les pèrdues o danys que l’usuari o la usuària pogués patir, a conseqüència de la disponibilitat dels esmentats llocs web, o a conseqüència de la credibilitat que atorgui a l’exhaustivitat, precisió o existència de qualsevol informació oferta a través d’aquests llocs web.

JOIERIA RICHARD retirarà del Lloc web, o impedirà l’accés a aquells enllaços que remetin a activitats il·lícites o lesives de drets o béns d’un tercer, sempre que un òrgan competent així ho hagués declarat, tal com estableix la normativa vigent.

 1. Publicitat

El lloc web pot albergar continguts publicitaris. Els anunciants són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. JOIERIA RICHARD no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

 1. Protecció de dades personals

JOIERIA RICHARD tractarà tota la informació introduïda en el Lloc web, de conformitat amb la Política de Privacitat identificada en la pàgina web bijouterie-andorre.com tal com indica la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de Protecció de dades personals i el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679, com a responsable de tractament de les dades incloses en el Lloc web.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i, si escau, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a info@bijouterie-andorre.com Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en: bijouterie-andorre.com

 1. Prevenció de Blanqueig de Capitals i de Financiació del Terrorisme

A l’efecte previst a la Llei 14/2017 del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i la financiació del terrorisme, el Comprador manifesta que és el titular real de l’operació i JOIERIA RICHARD li adverteix que les seves dades podran ser cedides a aquelles administracions públiques que en conformitat a la normativa vigent, tinguin dret d’accedir a elles. Si l’import de la compra és superior a 10.000 €, es requerirà al Comprador que s’identifiqui amb una copia del DNI o passaport en vigor.  JOIERIA RICHARD es reserva el dret de retenir la Comanda fins que el Comprador s’identifiqui.

 1. Queixes i reclamacions

El Comprador pot fer arribar a JOIERIA RICHARD les queixes o reclamacions que desitgi realitzar a través de les dades de contacte que es faciliten a principi d’aquestes Condicions (Informació General de contacte).

JOIERIA RICHARD donarà resposta a les reclamacions rebudes al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes des de la presentació de la reclamació.

A més, JOIERIA RICHARD, disposa de fulls de reclamació oficials a disposició dels consumidors i usuaris, i que aquests poden sol·licitar-se a JOIERIA RICHARD en qualsevol moment, utilitzant les dades de contacte que es faciliten al principi d’aquestes Condicions (Informació General de contacte) o mitjançant el següent enllaç:

enllaç al formulari de queixes i reclamacions

 1. Miscel·lània

22.1 Invalidesa parcial

Si una o diverses de les disposicions de les presents « CONDICIONS GENERALS DE VENDA » fossin considerades invàlides o declarades invàlides per aplicació de qualsevol llei, reglament o com a conseqüència de decisió definitiva d’una autoritat competent, les restants estipulacions conservaran íntegrament la seva vigència i abast.

 1. Exclusió de renuncia

El fet que qualsevol de les parts no exerceixi els drets que l’assisteixen en cas d’incompliment per l’altra part de qualsevol de les obligacions que li imposen les presents « CONDICIONS GENERALS DE VENDA« , no es pot interpretar com la renúncia davant futurs incompliments de l’obligació que es tracti.

 1. Llei aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la legislació andorrana. Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del Principat D’Andorra.

22.2 Vigència

Les presents “CONDICIONS GENERALS DE VENDA” es mantindran vigents fins a la finalització del  contracte de les parts i extinció de totes les obligacions assumides per cadascuna. Aquestes Condicions es poden veure modificades, per la qual cosa és responsabilitat del client consultar periòdicament i sobretot quan va a realitzar una comanda ja que les Condicions vigents en aquell moment, seran les que resultin aplicables.

Data de revisió de les Condicions: maig 202